Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


Tämä on Plottinajokoirayhdistys ry henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2023

1. Rekisterinpitäjä
Plottinajokoirayhdistys ry, Pitkälammentie 36, 83430 Käsämä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Plottinajokoirayhdistys ry yhdistyksen jäsensihteeri Miika Sotikov, plottinajokoirayhdistys@gmail.com

3. Plottinajokoirayhdistys käsittelee henkilötietojasi seuraavissa käsittelytarkoituksissa:

  • Jäsen- ja toimihenkilötietojen ylläpito, jäsenmaksujen periminen, kokouskutsujen lähettäminen

  • Taloushallinto (yhdistyksen kirjanpito)

  • Terveyskysely: koirien terveystietojen kerääminen ja hyödyntäminen

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - henkilön suostumus (tietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen jäsenanomuksen yhteydessä) - rekisterinpitäjä on oikeutettu keräämään jäsenanomuksessa pyydetyt tiedot yhdistyksen sekä yhdistyksen jäsenten välistä yhteydenpitoa varten. Tietoja ei käytetä markkinointiin eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

5. Rekisterin tietosisältö
Yhdistyksen jäsenrekisteriin kerätään jäsenasioiden hoitamista varten oleelliset tiedot. Plottinajokoirayhdistys ry.n jäsenrekisterissä tarvitut tiedot ovat: henkilön nimi, kotipaikka sekä sähköpostiosoite. Yhdistys toimittaa jäsenilleen sähköpostitse kokouskutsut, jäsenmaksulaskut sekä erilaiset jäsentiedotteet. Jäsenten tiedot poistetaan jäsenrekisteristämme henkilön jäsenyyden päätyttyä yhdistyksessämme.
Terveyskyselyssä otetaan ylös koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, tarvittaessa eläinlääkärin tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan yhdistykseen liittyvältä jäseneltä jäsenkaavakkeella, jonka voi toimittaa yhdistykselle www-sivujemme lomakkeella. Täyttämällä koiran terveystiedot yhdistyksen terveystietokyselyyn.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään yhdistysavain.fi palvelussa, joka suojaa asianmukaisesti tietojärjestelmässä olevat tiedot. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoa sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin jäsenasioiden hoitaminen kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).